Gå til hovedindhold Gå til hovednavigation Gå til hovednavigation Gå til søgefelt Gå til sidefod

Persondatapolitik

Politik for behandling af personoplysninger

1. Indledning

I medfør af lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om ledelse og styring af

pengeinstitutter m.fl. har bestyrelsen vedtaget følgende politik for behandling af

personoplysninger (persondatapolitik).


Det er vurderingen, at behandling af personoplysninger, herunder manglende

efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen er en operationel risiko, som i videst muligt

omfang skal minimeres. Dette skal blandt andet ske ved at forankre den nødvendige

opmærksomhed og de nødvendige procedurer ned gennem hele organisationen. Et af

midlerne til at sikre dette, er en persondatapolitik, som fastsætter de overordnede

strategiske mål i relation til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning, herunder

ikke mindst de registreredes rettigheder (f.eks. kunder, medarbejdere og eksterne

samarbejdspartnere).


Persondatapolitikken er inddelt i følgende hovedemner:


1. Indledning

2. Lovgrundlag

3. Anvendelsesområde

4. Risici reguleret af denne politik

5. Sparekassens risikoprofil på persondataområdet

6. Risikofaktorer

30

7. Risikobegrænsende tiltag

8. Organisatorisk ansvarsfordeling

9. Kontroller og rapportering

2. Lovgrundlag

Persondatapolitikken tager udgangspunkt i EU´s databeskyttelsesforordning samt den

nationale følgelovgivning, herunder databeskyttelsesloven, lov om finansiel virksomhed

§§ 117-123, TV-overvågningsloven (databeskyttelseslovgivningen).

3. Anvendelsesområder

Denne politik finder anvendelse på enhver form for behandling af personoplysninger,

hvad enten behandlingen sker automatisk eller manuelt, eller opbevaringen sker i et

fysisk arkiv eller i et elektronisk system.

4. Risici reguleret af denne politik

Ved risiko på persondata menes den iboende risiko for, at sparekassen ikke efterlever

databeskyttelseslovgivningen eller bliver udsat for databrud, der indebærer krænkelser

af fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

5. Sparekassens risikoprofil på persondataområdet

Det er sparekassens hensigt, via overholdelse af databeskyttelseslovgivningen at

minimere risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af overtrædelse af

lovgivningen eller datasikkerhedsbrud.

6. Risikofaktorer

6.1 Medarbejdere

Identifikation og afgrænsning af risikofaktoren ved sparekassens medarbejdere:

Det er medarbejderne, der i det daglige behandler kundernes personoplysninger, og af

samme grund er det af afgørende betydning, at medarbejderne behandler

kundeoplysninger korrekt og med den nødvendige fortrolighed. Fejl eller forsømmelse

begået af medarbejderne kan have store konsekvenser for persondatasikkerheden.

Medarbejdere udgør som følge heraf en væsentlig operationel risiko.

6.2 IT-systemer/IT-sikkerhed

Identifikation og afgrænsning af risikofaktoren ved sparekassens IT-systemer:

Sparekassens behandling af persondata er i dag elektronisk og foregår i sparekassens

IT-systemer. Sparekassen IT-systemer indeholder således mange oplysninger om

kunder, medarbejdere med videre, som ikke må komme til uvedkommendes kendskab.

Det kan have store konsekvenser for sparekassen, herunder påføre sparekassen et tab,

hvis IT-systemerne kompromitteres, og det er derfor også vurderingen, at ITsystemer/

IT sikkerhed udgør en operationel risiko, som gennem risikobegrænsende

tiltag skal minimeres.

6.3 Eksterne databehandlere

Identifikation og afgrænsning af risikofaktoren ved eksterne databehandlere:

Sparekassen lader i en række tilfælde eksterne parter foretage databehandling på

sparekassens vegne. Det drejer sig blandt andet om sparekassens datacentral, Finans31

Support ApS og databehandlere, der deltager i diverse sektorsamarbejder.

Det vurderes, at disse databehandlere udgør en operationel risiko, da eventuelle fejl eller

forsømmelser fra deres side i forhold til behandling af personoplysninger på vegne af

sparekassen kan påføre sparekassen et tab.

6.4 Eksterne samarbejdspartnere

Identifikation og afgrænsning af risikofaktoren ved sparekassens eksterne

samarbejdspartnere:

Sparekassen indgår i en række tilfælde samarbejder med eksterne parter, hvor der sker

en udveksling af personoplysninger, herunder kundeoplysninger. Hvis disse

personoplysninger kompromitteres som følge af fejl eller forsømmelser fra de eksterne

samarbejdspartnere, kan det påføre sparekassen et tab. Det vurderes, at de eksterne

samarbejdspartnere som følge heraf udgør en operationel risiko.

6.5 Eksterne serviceleverandører

Identifikation og afgrænsning af risikofaktoren ved sparekassens eksterne

serviceleverandører:

I det omfang sparekassen benytter eksterne serviceleverandører, som f.eks.

rengøringspersonale eller eksterne konsulenter, der kan eller allerede har fået adgang til

personoplysninger, som sparekassen er ansvarlig for, vil de udgøre en operationel risiko,

da eventuelle fejl eller forsømmelser fra deres side, kan påføre sparekassen et tab.

6.6 Eventuelle yderligere risikofaktorer

Når sparekassen måtte blive opmærksom på yderligere risikofaktorer skal disse

identificeres og beskrives.

7. Risikobegrænsende tiltag

På baggrund af risikovurderingen har sparekassen indført følgende tiltag for at sikre

efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder minimere risikoen for

datasikkerhedsbrud.

Det vurderes, at sparekassen har begrænset den iboende risiko for, at sparekassen

overtræder lovgivningen, herunder bliver gjort ansvarlig for datasikkerhedsbrud.

7.1. Forretningsgange og procedurer

Sparekassen har indført følgende forretningsgange:

 • Forretningsgang for arkivering
 • Forretningsgang for kundeoplysninger
 • Forretningsgang for behandling af oplysninger om medarbejdere/HR-oplysninger

Sparekassen vil når behovet opstår derudover indføre procedurer for:

 • Efterlevelse af oplysningspligt
 • Indsigtsanmodninger
 • Anmodninger om berigtigelse eller sletning
 • Anmodninger om begrænsning af behandling
 • Indsigelsesanmodninger
 • Anmodninger om dataportabilitet
 • Anmodninger om ikke at være genstand for automatiske afgørelser
 • Indhentelse og tilbagekaldelse af samtykke
 • Udarbejdelse af fortegnelser
 • Gennemførelse af konsekvensanalyse (DPIA)
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

7.2 Awareness

Sparekassen har iværksat tiltag med henblik på at sikre den fornødne awareness hos de

enkelte medarbejdere bl.a. undervisning, herunder e-learning og afholdelse af

informationsmøder.

7.3 Medarbejderkompetencer

Medarbejderne skal besidde en faglighed, som sætter den enkelte medarbejder i stand til

på kvalificeret vis at håndtere sparekassen persondatarisiko inden for deres faglige

områder. Kvalifikationerne afspejler indholdet af jobfunktioner og kan hidrøre fra

uddannelse, særligt branchekendskab og erhvervserfaring i øvrigt.

7.4 Databehandleraftale og outsourcing

Ved brug af databehandlere (en fysisk eller juridisk person, der behandler oplysninger på

sparekassens vegne) vil der blive udarbejdet en databehandleraftale, som fastsætter

genstanden og varigheden af behandlingen, behandlingens karakter og formål, typer af

personoplysninger og kategorierne f de registrerede, samt parternes rettigheder og

forpligtelser.

7.5 Fortrolighedserklæring

Samarbejds- og servicepartnere vil efter en konkret vurdering blive bedt om at

underskrive en fortrolighedserklæring.

7.6 Udpegning af Databeskyttelsesrådgiver (DPO) / Forankring af ansvar

Det vurderes ikke pt. nødvendigt at udpege en DPO, idet forankringen af ansvar sker ved

at udnævne den complianceansvarlige som ansvarlig for sparekassens databeskyttelse.

7.7 Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

Sparekassen vil i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen både i

forbindelse med anskaffelses- og udviklingsfasen af IT-systemer – og på tidspunktet for

selve handlingen gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger,

som er designet med henblik på effektiv implementering af databeskyttelsesprincipper

og opfyldelse af kravene i databeskyttelsesforordningen og beskytte de registreredes

rettigheder. Dette sker typisk i regi af datacentralen.

7.8 Eventuelle yderligere risikobegrænsende tiltag

Hvis sparekassen måtte blive opmærksom på yderligere risikobegrænsende tiltag skal

disse beskrives og implementeres.

8. Organisatorisk ansvarsfordeling

Bestyrelsen og direktionen er ansvarlig for overholdelse af politik for behandling af

personoplysninger.

8.1 Bestyrelsen

Bestyrelsen har i fællesskab med direktionen det overordnede ansvar for, at

databeskyttelseslovgivningen efterleves. Bestyrelsen har mere konkret ansvar for

følgende opgaver:

· Vedtagelse af en overordnet persondatapolitik

· Efter oplæg fra direktionen tage stilling til, om sparekassen skal udpege en DPO

o I givet fald godkende rammerne for DPO´ens funktion

o Godkende eventuel indstilling fra direktionen om afskedigelse af DPO´en

8.2 Direktionen

Direktionen har i fællesskab med bestyrelsen det overordnede ansvar for, at

databeskyttelseslovgivningen efterleves. Direktionen har mere konkret ansvar for

følgende opgaver:

· Sikring af, at de fornødne ressourcer er til rådighed, således at

databeskyttelseslovgivningen kan efterleves i hele organisationen

· Bidrage til fælles forståelse af vigtigheden af at overholde gældende

databeskyttelseslovgivning

· Udstede instruks til en eventuel DPO, hvis direktøren ikke selv er DPO.

· Inddrage en eventuel DPO tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål vedrørende

beskyttelse a personoplysninger i sparekassen

· Forelægge indstilling om eventuel afskedigelse af DPOen for bestyrelsen til

endelig godkendelse

8.3 DPOens ansvar

DPOens ansvar kan være særskilt beskrevet i en instruks udstedt af direktionen

8.4 HR´s ansvar

HR og den lønansvarlige har følgende konkrete opgaver:

· Udarbejdelse og vedligeholdelse af procedurer for at sikre, at medarbejdernes

HR-oplysninger behandles lovligt

8.5 Medarbejdernes ansvar

Medarbejderne har følgende konkrete forpligtelser:

· Efterlevelse af politikker, forretningsgange og øvrige procedurer inden for deres

arbejdsområde, der vedrører behandling af personoplysninger

· Deltage i eventuelle informations- og undervisningsaktiviteter

· Have generel opmærksomhed på beskyttelse af personoplysninger i forbindelse

med ansættelsen i sparekassen

· Ved mistanke om datasikkerhedsbrud underrette nærmeste leder om denne

mistanke

9. Kontroller og rapportering

Ved mistanke om datasikkerhedsbrud skal bestyrelsen underrettes senest på

næstkommende bestyrelsesmøde.

Legitimation

Sikker overførsel af filer

Bliv Kunde

og en del af fællesskabet

Verdensmål

Se FN's 17 verdensmål

Ønsker du at blive opdateret?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på hvad der sker i din bank.


Tilmeld nyhedsbrev

Hovedgaden 33, Postboks 49, 8410 Rønde, cvr. nr. 17625012, Telefon: 86 37 13 66, E-mail: post@roendespar.dk
Det lovmæssige tilsyn er Finanstilsynet - Læs her

Indstillinger for cookie-samtykke

 

Dit lokale pengeinstitut - hvor du er i centrum

ÅBNINGSTIDER


Mandag - onsdagkl. 10.00 - 16.00
Torsdagkl. 10.00 - 17.00
Fredagkl. 10.00 - 16.00
Kassen mandag-fredagkl. 12.00 - 15.00Kontakt

Rønde Sparekasse

Hovedgaden 33 

8410 Rønde 

cvr. nr. 17625012 

Telefon: 86 37 13 66 

E-mail: post@roendespar.dk